ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Kişinin zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.

Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasıdır. Zekâ geriliği olan çocukların yaşadığı öğrenme sorunları Özel Öğrenme Güçlüğü değildir.

Özel Öğrenme Güçlüğü doğumdan itibaren var olan, zihnin gelişimiyle ilgili bir sorundur.Az okumayla ya da matematiği sevmemekle oluşmaz. Aksine okumada güçlük yaşadığı için kişi okumaktan kaçınır.

Özel Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri

1-DİSLEKSİ (okuma güçlüğü):

Okurken atlama, anlamı bozma, harf – ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme ya da anlamama gibi bir takım bozukluklar görülür.

2-DİSGRAFİ (yazma güçlüğü):

Yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozuklulara rastlanır.

3-DİSKALKULİ (aritmetik bozukluk):

Matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanma, eldeli sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde izlenecek adımlara karar verememe biçiminde kendisini gösteren bozukluklarla karşılaşılır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Ailelerine Öneriler:

El yazısını geliştirici çalışmalar yapın.
Yeterli olduğu alanlarda kendini ifade etmesine fırsat tanıyıp, yetersiz olduğu alanlarda çalışmaya katılımını teşvik edin.
Bağımsız çalışma süresini arttırmaya yönelik hedefler belirleyin.
Zaman ve yön kavramı sorunu yaşayan öğrenciler için hatırlatıcı küçük ipuçları kullanın.
Başarabileceği görev ve sorumluluklar verin.
Çocuğunuzla konuşurken olumlu ifadeler kullanın.
Yapamadıklarına değil yapabildiklerine bakın.
Başarılarını anında ödüllendirin.
Ses kayıt cihazı, hesap makinesi, bilgisayar kullanmasına izin verin.
Planlı çalışma, ödev yapma alışkanlığı kazandırın.
Öğretmen ve uzmanlarla işbirliği yapın.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile bireylerin:

  • Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri
  • Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri
  • Matematikte ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları
  • Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri
beklenmektedir.